ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ปรับปรุงร่าง TOR และราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเรียนหลังมีข้อเสนอแนะ