style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งบุตรหลาน สอบ Pre -Test ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สามารถจอดรถได้ที่ 

1. ภายในโรงเรียน มีนร.และครูคอยอำนวยความสะดวกให้

2. บริเวณหน้าหมู่บ้าน CITY SENSE มี นร.อำนวยความสะดวกให้

3. บริเวณตลาดคลองบางมด มีรถสองแถวบริการรับส่ง