style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ชุดใหม่
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)