style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๑