ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลได้ตามลิงก์เว็บด้านล่างนี้

ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบผลการเรียนมีขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกหมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 01234
2. กรอกวัน เดือน ปี เกิดของนักเรียน เช่น 01/01/2561 
3. กดปุ่ม แสดงผล หรือ ปพ.1

ผลการเรียนรายภาค

 

ผลการเรียนรวม