style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

 

 

 

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ามอบตัวในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ หอประชุม 9 ปี สกธ