การประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครอง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองโดยมีนายกสมาคมฯ ท่านธวัช หมื่นศรีชัย ประธานในพิธีและ ผอ.พิศณุ ศรีพล กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องสารานุกรม