ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน