ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง การรับนักเรียนตามแนวทางแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง ตามนโยบายของ สำนักง่นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน