งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561ภาพเพิ่มเติม