ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์