โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โครงการ S.K.T. Study Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และภาษาให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคณะครูประกอบด้วย ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์ เป็นผู้สังเกตการณ์ ครูเอมอร วัฒนา เป็นผู้ประสานงาน และครูเจริญขวัญ โรจนพงศ์สถาพร เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน