กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 


ผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 -ด.ช.ชาญเมธา  พรหมวิจิตรการ ม.2/8
 -ด.ช.พชร ว่องธนาการ  ม.2/8
โดยมีครูธนกฤต  แก้วเกิด   เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล 2,000บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-น.ส.ธัญญา ง้วนวัฒนา ม.5/1
- น.ส.ณิชชารีย์ เวทย์ปัญจศีล ม.5/1
โดยครูอารีรัตน์ ขวัญทะเล เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม
 ผลการแข่งขัน ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 6