ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียน EP MEP และห้องเรียนปกติ