กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงาน “เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก. 2562 ” วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยมีครูทัชชัย แสงรุ่งสว่างและอนุชิต สมหวัง เป็นผู้ควบคุม 


1. การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling bee)
ด.ช.ภูดิศ หาระพันธ์ ม.2/10 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ณฐรัช อภิธนายศกร ม.3/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling)
ด.ญ.ปิยะรัตน์ เชาวน์วรตระกูล ม.2/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
3. การแข่งขัน ESPROT (ROV)
ด.ช.จิรทีปต์ ยินดีอมรชัย ม.1/14
ด.ช.นันท์นภัส พิทักษ์สุขสันติ ม.1/14 
ด.ช.นินนนันน์ กังหันทอง ม.1/14 
ด.ช.อิทธิพล อู่งามสิน ม.1/14 
ด.ช.อธิภัทร เก้ากาญจนาพร ม.1/15
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1