การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เรื่อง The different between British English and American English  โดย นางสาวเอื้ออังกูร กิติเจริญวัฒน์ และคณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี