ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้เรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (English Program/Mini English Program/International Programme) ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน EP

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน MEP


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน IP