ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program/Mini English Program/Gifted)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน EP

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน MEP

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน Gifted