ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

เรื่อง ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

1. วันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน
2. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
    - ดินสอ 2B ,ปากกา,ยางลบ   
    - บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ทางโีรงเรียนออกให้
3. นักเรียนมารายงานตัวไม่เกิน 08.00 น. บริเวณชั้น 3 อาคารหอประชุม 9 ปี (อาคาร 4)
4. หมายเลขห้องสอบ 232  หมายถึง อาคาร 2  ชั้นที่ 3   ห้องที่ 2  (ตามลำดับ)

ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขต

ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4