ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 

 

1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562  ณ อาคารหอประชุม 9 ปี สกธ. ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. กรณีไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์   
2. ประกาศผลสอบเรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ 
3. ลำดับสำรอง (ลำดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว)  ในกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่มารายงานตัว หรือสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับสำรมารายงานตัวโดยการโทรศัพท์ ตามล ำดับจนครบจำนวนผู้สละสิทธิ์ จะเริ่มต้นเรียกลำดับสำรองในวันที่ 4  เมษายน 2562
4. ผู้ที่สมัครแต่ไม่มีรายชื่อในประกาศ หมายถึง ผู้ที่ขาดสอบ

***ให้ผู้มารายงานตัวนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมารายงานตัว***

 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (ในเขตพื้นที่บริการ)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (นอกเขตพื้นที่บริการ)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (เงื่อนไขพิเศษ)

 

*** สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อพรุ่งนี้มีโรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนเพิ่มได้มาบริการรับสมัครนักเรียน.  คือโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม และโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน