ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 

1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562  ณ อาคารหอประชุม 9 ปี สกธ. ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. กรณีไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์   
2. ประกาศผลสอบเรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ 
3. ลำดับสำรอง (ลำดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว)  ในกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่มารายงานตัว หรือสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับสำรมารายงานตัวโดยการโทรศัพท์ ตามลำดับจนครบจำนวนผู้สละสิทธิ์ จะเริ่มต้นเรียกลำดับสำรองในวันที่ 7  เมษายน 2562
4. ผู้ที่สมัครแต่ไม่มีรายชื่อในประกาศ หมายถึง ผู้ที่ขาดสอบ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (เงื่อนไขพิเศษ)