ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

- เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 7.50 น. (บริเวณโดม)
- นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ส.ก.ธ. หรือชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
- นำอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนมาให้พร้อม
- เอกสารประกอบการเรียนทางโรงเรียนมีแจกให้

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกตินอกเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติเงื่อนไขพิเศษ

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ EP

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ตารางเรียนชั้น ม. 1

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนปกติ

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ EP

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ตารางเรียนชั้น ม. 4