ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6