ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว