ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รายชื่อนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 

ตารางเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3