ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์