กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏครั้ง 11 โดย นายสุรเดช ประดับเขต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มีคะแนนสูงเป็นลำดับที่ 42 ติด 1 ใน 50 คน จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2,168 คน จาก 399 โรงเรียน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 25 สิงหาคม 2562

ในครั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขั้น จำนวนนักเรียน 10 คน ได้แก่ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ด.ช. ธนวัฒน์ เผ่ากันหา ม.1

ด.ญ. สิริจรรยา ฉัตรมงคลชัย ม.1

ด.ญ. จิรันธนิน วงศ์ประเสริฐผล ม.1

ด.ช. จักรภัทร ยั่งยืน ม.3

ด.ญ. วิรชา เขียววิชัย ม.1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นาย สุรเดช ประดับเขตร ม.5

นางสาว พรรณภัทร พันธ์สุวรรณ์ ม.5

นาย ธนกฤต คำบับภา ม.5

นาย ศุภวิชญ์ วงษ์ศรีแก้ว ม.6

นางสาว ธันย์ชนก เดชอมรรัตน์ ม.6