ครูปิยดา ทับประเทือง และครูจลินรักษ์ บริบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพครูปิยดา ทับประเทือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ