ข่าวช่อง.5 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 เปิดงาน "Creation Innovation Exhibition SKT สวน'ธน นิทรรศนวัตกรรม เราทำได้ 2019" และกล่าวชื่นชมการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนให้เป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรม ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี