ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562