กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยโดยมีผลงานการแข่งขันดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น