1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรการดำเนินการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)
Tuesday, 31 March 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรการดำเนินการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การยื่นความจำนงเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
Friday, 27 March 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง  การยื่นความจำนงเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับนายโสภณวิชญ์ เข็มเพ็ชร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
Thursday, 26 March 2020
        ขอแสดงความยินดีกับนายโสภณวิชญ์ เข็มเพ็ชร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรการดำเนินการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)
Tuesday, 31 March 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรการดำเนินการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การยื่นความจำนงเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
Friday, 27 March 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง  การยื่นความจำนงเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับโควตา ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ให้กรอกแบบสำรวจข้อมูลการมอบตัวก่อนการรับมอบตัวจริง (รอประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ) ในแบบฟอร์ม ตาม link ที่ส่งให้นี้ ตั้งแต่ วันพุธที่ 25มี.ค2563
Wednesday, 25 March 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับโควตา ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ให้กรอกแบบสำรวจข้อมูลการมอบตัวก่อนการรับมอบตัวจริง... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมเพิ่มเติม
Friday, 20 March 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมเพิ่มเติม Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับนายโสภณวิชญ์ เข็มเพ็ชร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
Thursday, 26 March 2020
        ขอแสดงความยินดีกับนายโสภณวิชญ์ เข็มเพ็ชร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program/Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2563
Sunday, 08 March 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program/Mini English Program)... Read More...
Thanpimol Chaimongkolsub, OSKT-04 Sharing her experience studying in SKT English Program at Suankularb Wittayalai Thonburi School
Monday, 13 January 2020
Thanpimol Chaimongkolsub, OSKT-04 Sharing her experience studying in SKT English Program at Suankularb Wittayalai Thonburi School Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีวาระประชุมสำคัญ คือวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร
Monday, 21 October 2019
     นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
Friday, 04 October 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ และจำหน่ายคู่มือรับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00-16.30 น.... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monday, 19 August 2019
               นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา... Read More...
next
prev

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ และจำหน่ายคู่มือรับนักเรียน

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00-16.30 น. ของทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นะคะ

-การสมัครสอบ ผู้ปกครองสามารถสมัครแทนนักเรียนได้ค่ะ ไม่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรมานะคะ ขอแค่เพียงเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของนักเรียน และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจนเท่านั้นค่ะ

--ค่าสมัครสอบ 400 บาท/ประเภท--

-นักเรียน 1 คนสามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 ประเภทนะคะ เนื่องจากสอบคนละวันกัน คือ

• ห้องเรียนพิเศษ
จะสอบในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

• ห้องเรียนปกติ
จะสอบในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ค่ะ

มาทดสอบความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงนะคะ 
#เพราะการสอบเข้าม.1มีเพียงครั้งเดียว!!


VDO SKT