นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหัวข้อ “21 Century Skills through CLIL” โดยได้รับเกียรติ David Persey Training เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 9 ปี ส.ก.ธ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562