นางสาวรมณียา อมาตยคง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนจำนวน 2 คนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม “Chinese Camp” ณ โรงเรียนมัธยมจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6 - 25 ตุลาคม 2562