กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเจียระไนเพชรภาษา” จัดโดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กทม. ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 256