ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)