ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562