ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น