ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562
หากนักเรียนตรวจสอบแล้วข้อมูลมีปัญหา เช่น ชื่อ - นามสกุลผิด,ชั้นที่นักเรียนจะสอบผิด,ให้ติดต่อได้ที่ครูวัชระ โทร 0618524888
ภายในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
https://drive.google.com/…/1CZNXjfRoa8PnOQ9zvJMTfeYbO…/view…

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท
https://drive.google.com/…/1DEih9O7XdC_WWBI_6HqJuUCVO…/view…

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก
https://drive.google.com/…/1rkO4djEN6Yx4zw5et2hSki1SD…/view…