ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6