ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ทุนเรียนฟรี  ประจำปีการศึกษา 2563