ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563