ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ KGL Contest in English 2019 ศูนย์สอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. 

ห้องสอบที่ 1 สถานที่สอบ ห้องเรียนในสวน ห้อง G3

ห้องสอบที่ 2 สถานที่สอบ ห้องเรียนในสวน ห้อง G4