ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง รายชื่อโรงเรียน (สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1-3)และ นักเรียน(ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10)รับเกียรติบัตรการสอบ Pre-Test ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม 9 ปี ชั้น 3 เวลา 8.00-10.00 น.

รายชื่อรับเกียรติบัตร pretest EP MEP ปกติ

 

รายชื่อโรงเรียนรับเกียรติบัตร pretest