การสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program / Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันและควบคุมให้เกิดความปลอดภัยก่อนเข้าห้องสอบ จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) และศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา