ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program/Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2563