ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ