ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   
เรื่อง การเลื่อนวันรับสมัคร, วันสอบ, วันมอบตัว นักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติและเลื่อนการดำเนินการต่างๆ ในกลุ่มบริหารวิชาการ