ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมเพิ่มเติม