ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ให้
นักเรียนที่ได้รับโควตา ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ให้กรอกแบบสำรวจข้อมูลการมอบตัวก่อนการรับมอบตัวจริง (รอประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ) ในแบบฟอร์ม ตาม link ที่ส่งให้นี้ ตั้งแต่ วันพุธที่ 25มี.ค2563 จนถึงวันอังคารที่ 7 เม.ย.2563